ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

ગણનાયકાષ્ટકમ્

By ysm_connect

ગણનાયકાષ્ટકમ્- એકદન્તં મહાકાયં તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભમ્।
લમ્બોદરં વિશાલાક્ષં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૧॥

મૌઞ્જી કૃષ્ણાજિનધરં નાગયજ્ઞોપવીતિનમ્।
બાલેન્દુ સુકલામૌલિં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૨॥

અમ્બિકા હૃદયાનન્દં માતૃભિઃ પરિવેષ્ટિતમ્।
ભક્તિપ્રિયં મદોન્મત્તં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૩॥

ચિત્રરત્ન વિચિત્રાઙ્ગં ચિત્રમાલા વિભૂષિતમ્।
ચિત્રરૂપધરં દેવં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૪॥

ગજવક્ત્રં સુરશ્રેષ્ઠં કર્ણચામર ભૂષિતમ્।
પાશાઙ્કુશધરં દેવં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૫॥

મૂષકોત્તમમારુહ્ય દેવાસુરમહાહવે।
યોદ્ધુકામં મહાવીર્યં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૬॥

યક્ષકિન્નરગન્ધર્વક્ષ્ સિદ્ધવિદ્યાધરૈસ્સદા।
સ્તૂયમાનં મહાબાહું વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૭॥

સર્વવિઘ્નહરં દેવં સર્વવિઘ્નવિવર્જિતમ્।
સર્વસિદ્ધિપ્રદાતારં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૮॥

ગણાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠે સતતં નરઃ।
સિદ્ધ્યન્તિ સર્વકાર્યાણિ વિદ્યાવાન્ ધનવાન્ ભવેત્ ॥૯॥

ગણનાયકાષ્ટકમ્ સંપુર્ણમ્ ॥

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like