ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

ગણેશ આરતી

By ysm_connect

ગણેશ આરતી જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા ।
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા ॥

એકદન્ત દયાવન્ત ચાર ભુજાધારી ।
મસ્તક પર સિન્દૂર સોહે મૂસે કી સવારી ॥

અન્ધન કો આંખ દેત કોઢ઼િન કો કાયા ।
બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા ॥

પાન ચઢ઼ૈ ફૂલ ચઢ઼ૈ ઔર ચઢ઼ૈ મેવા ।
લડુઅન કા ભોગ લાગે સન્ત કરેં સેવા ॥

દીનન કી લાજ રાખો શમ્ભુ-સુત વારી ।
કામના કો પૂરી કરો જગ બલિહારી ॥
॥ ગણેશ આરતી સંપૂર્ણ ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like