ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

ગજાનનસ્તોત્રં શંકરાદિકૃતમ્

By ysm_connect

ગજાનનાય પૂર્ણાય સાંખ્યરૂપમયાય તે ।
વિદેહેન ચ સર્વત્ર સંસ્થિતાય નમો નમઃ ॥૧॥

અમેયાય ચ હેરમ્બ પરશુધારકાય તે ।
મૂષકવાહનાયૈવ વિશ્વેશાય નમો નમઃ ॥૨॥

અનન્તવિભવાયૈવ પરેશાં પરરૂપિણે ।
શિવપુત્રાય દેવાય ગુહાગ્રજાય તે નમઃ ॥૩॥

પાર્વતીનન્દનાયૈવ દેવાનાં પાલકાય તે ।
સર્વેષાં પૂજ્યદેહાય ગણેશાય નમો નમઃ ॥૪॥

સ્વાનન્દવાસિને તુભ્યં શિવસ્ય કુલદૈવત ।
વિષ્ણ્વાદીનાં વિશેષેણ કુલદેવાય તે નમઃ ॥૫॥

યોગાકારાય સર્વેષાં યોગશાન્તિપ્રદાય ચ ।
બ્રહ્મેશાય નમસ્તુભ્યં બ્રહ્મભૂતપ્રદાય તે ॥૬॥

સિદ્ધિ-બુદ્ધિપતે નાથ! સિદ્ધિ-બુદ્ધિપ્રદાયિને ।
માયિને માયિકેભ્યશ્ચ મોહદાય નમો નમઃ ॥૭॥

લમ્બોદરાય વૈ તુભ્યં સર્વોદરગતાય ચ ।
અમાયિને ચ માયાયા આધારાય નમો નમઃ ॥૮॥

ગજઃ સર્વસ્ય બીજં યત્તેન ચિહ્નેન વિઘ્નપ!।
યોગિનસ્ત્વાં પ્રજાનન્તિ તદાકારા ભવન્તિ તે ॥૯॥

તેન ત્વં ગજવક્ત્રશ્ચ કિં સ્તુમસ્તવાં ગજાનન ।
વેદાદયો વિકુણ્ઠાશ્ચ શંકરાદ્યાશ્ચ દેવપાઃ ॥૧૦॥

શુક્રાદયશ્ચ શેષાદ્યાઃ સ્તોતું શક્તા ભવન્તિ નઃ ।
તથાપિ સંસ્તુતોઽસિ ત્વં સ્ફૂર્ત્યા ત્વદ્દર્શનાત્મના ॥૧૧॥

એવમુક્ત્વા પ્રણેમુસ્તં ગજાનનં શિવાદયઃ ।
સ તાનુવાચ પ્રીતાત્મા ભક્તિભાવેન તોષિતઃ ॥૧૨॥

:: ગજાનન ઉવાચ ::
ભવત્કૃતમિદં સ્તોત્રં મદીયં સર્વદં ભવેત્ ।
પઠતે શૃણ્વતે ચૈવ બ્રહ્મભૂતપ્રદાયકમ્ ॥૧૩॥

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like