ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh - kalavad_com

ગણપતિ જગવંદન

By ysm_connect

ગાઇએ ગણપતિ જગવંદન, શંકર સુવન ભવાનીનન્દન.
સિદ્ધિ સદન ગજેન્દ્રવદનં વિનાયક, કૃપાસિન્ધુ સુંદર સબ લાયક.

મોદક પ્રિય મુદ મંગલદાતા, વિદ્યાવારિધિ બુદ્ધિ વિધાતા.
માંગત તુલસીદાસ કર જોરે, વસહિં રામસિય માનસ મોરે.

સિંદૂરી મૂર્તિ વાલો વિષધર સિર પે, ચંદ કી કોલ વાલો.
હત્તી સી સૂંડ વાલો ભૂખ હરિ દુર્વા, એકલા દાંત વાલો.

લાડૂ અંકુશ વાલો વરદ પરશુ, હે પાર્વતી શંભુ વાલો.
સિદ્ધિ સેવી દુંદાલો સકલ ભય હરે, ચાર તો હાથ વાલો.

༺༺༺ શ્રી ગણપતિ વંદના ༻༻༻

ખર્વં સ્થૂલતનું ગજેન્દ્રવદનં લંબોદર સુન્દરં
પ્રસ્યન્દન્મદગન્ધલુબ્ધમધુપાયાલોલગણ્ડસ્થલમ્‌

દન્તાઘાતવિદારિતારિરુધિરૈઃ સિન્દૂરશોભાકરં
વન્દે શેલસુતાસુતં ગણપતિં સિદ્ધપદં કામદમ્‌

༺༺༺ મંત્રપુષ્પાંજલિ ༻༻༻

યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્‌.
તે હ નાકં મહિમાનઃ સચન્ત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ
રાજાધિરાજાય પ્રસહ્યસાહિને નમો વયં વૈશ્રવણાય કુર્મહે.
સ મે કામાન કામકામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાતુ
કુબેરાય વહશ્રવણાય મહારાજાય નમઃ.

ૐ સ્વસ્તિ સામ્રાજ્યં ભૌજ્યં સ્વરાજ્યં વૈરાજ્યં પારમેષ્તયં રાજ્યં
મહારાજ્યમાધિપત્મયં સમંતપર્યાયી સ્યાત્‌ સાર્વભૌમ સાર્વાયુષ આંતાદાપરાર્ધાત્‌
પૃથિવ્યૈ સમુદ્રપર્યન્તાયા એકરાડિતિ તદપ્યેષ
શ્લોકોઽભિગીતો મરુતઃ પરિવેષ્ટારો મરુતસ્યાવસન ગૃહે
આવિક્ષિતસ્ય કામપ્રેર્વિશ્વેદેવાઃ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like