બજરંગ બાણ

બજરંગ બાણ

By EditorInChief

༺༺༺ દોહા ༻༻༻

નિશ્ચય પ્રેમ પ્રતીતિ તે, વિનય કરૈં સનમાન।
તેહિ કે કારજ સકલ શુભ, સિદ્ધ કરેં હનુમાન॥

༺༺༺ ચૌપાઈ ༻༻༻

જય હનુમંત સંત હિતકારી। સુન લીજૈ પ્રભુ અરજ હમારી॥
જન કે કાજ બિલમ્બ ન કીજૈ। આતુર દૌરિ મહાસુખ દીજૈ॥


જૈસે કૂદી સિન્ધુ મહિ પારા। સુરસા બદન પૈઠી વિસ્તારા॥
આગે જાય લંકિની રોકા। મોરેહુ લાત ગઈ સુર લોકા॥


જાય વિભીષણ કો સુખ દીન્હા। સીતા નિરખિ પરમ-પદ લીના॥
બાग़ ઉજારિ સિન્ધુ મહ બોરા। અતિ આતુર જમકાતર તોરા॥


અક્ષય કુમાર મારિ સંહારા। લૂમ લપેટિ લંક કો જારા॥
લાહ સમાન લંક જરિ ગઈ। જય-જય ધુનિ સુરપુર મેં ભઈ॥


અબ બિલમ્બ કેહિ કારન સ્વામી। કૃપા કરહુ ઉર અન્તર્યામી॥
જય જય લખન પ્રાન કે દાતા। આતુર હોઈ દુ:ખ કરહુ નિપાતા॥


જૈ ગિરિધર જૈ જૈ સુખ સાગર। સુર-સમૂહ-સમરથ ભટ-નાગર॥
ૐ હનુ હનુ હનુ હનુમંત હઠીલે। બૈરિહિ મારુ બજ્ર કી કીલે॥


ગદા બજ્ર લૈ બૈરિહિ મારો। મહારાજ પ્રભુ દાસ ઉબારો॥
ૐકાર હુંકાર મહા પ્રભુ ધાઓ। બજ્ર ગદા હનુ વિલમ્બ ન લાઓ॥


ૐ હ્નીં હ્નીં હ્નીં હનુમંત કપીસા। ૐ હું હું હું હનુ અરિ ઉર-સીસા॥
સત્ય હોહુ હરી શપથ પાયકે। રામ દૂત ધરુ મારૂ જાયકે॥


જય જય જય હનુમન્ત અગાધા। દુઃખ પાવત જન કેહિ અપરાધા॥
પૂજા જપ-તપ નેમ અચારા। નહિં જાનત હો દાસ તુમ્હારા॥


વન ઉપવન મગ ગિરિ ગૃહ માંહીં। તુમ્હરે બલ હમ ડરપત નાહીં॥
પાયં પરૌં કર જોરી મનાવૌં। યેહિ અવસર અબ કેહિ ગોહરાવૌં॥


જય અન્જની કુમાર બલવંતા। શંકર સુવન વીર હનુમંતા॥
બદન કરાલ કાલ કુલઘાલક। રામ સહાય સદા પ્રતિપાલક॥


ભૂત પ્રેત પિસાચ નિસાચર। અગિન વૈતાલ કાલ મારી મર॥
ઇન્હેં મારુ, તોહિ શપથ રામ કી। રાખઉ નાથ મરજાદ નામ કી॥


જનકસુતા હરિ દાસ કહાવો। તાકી શપથ વિલમ્બ ન લાવો॥
જૈ જૈ જૈ ધુનિ હોત અકાસા। સુમિરત હોત દુસહ દુઃખ નાસા॥


ચરણ શરણ કર જોરિ મનાવૌં। યહિ અવસર અબ કેહિ ગોહરાવૌં॥
ઉઠુ ઉઠુ ચલુ તોહિ રામ-દોહાઈ। પાયઁ પરૌં, કર જોરિ મનાઈ॥


ૐ ચં ચં ચં ચં ચપલ ચલંતા। ૐ હનુ હનુ હનુ હનુ હનુમન્તા॥
ૐ હં હં હાઁક દેત કપિ ચંચલ। ૐ સં સં સહમિ પરાને ખલ-દલ॥


અપને જન કો તુરત ઉબારૌ। સુમિરત હોય આનંદ હમારૌ॥
યહ બજરંગ બાણ જેહિ મારૈ| તાહિ કહો ફિર કોન ઉબારૈ॥


પાઠ કરૈ બજરંગ બાણ કી। હનુમત રક્ષા કરૈં પ્રાન કી॥
યહ બજરંગ બાણ જો જાપૈં। તાતે ભૂત-પ્રેત સબ કાપૈં॥


ધૂપ દેય અરુ જપૈ હમેશા। તાકે તન નહિં રહૈ કલેસા॥

༺༺༺ દોહા ༻༻༻

પ્રેમ પ્રતીતિહિ કપિ ભજૈ, સદા ધરૈ ઉર ધ્યાન।
તેહિ કે કારજ સકલ સુભ, સિદ્ધ કરૈં હનુમાન॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like