ઈતની શકિત હમેં દેના દાતા

ઈતની શકિત હમેં દેના દાતા

By EditorInChief

ઈતની શકિત હમેં દેના દાતા, મનકા વિશ્વાસ કમજોર હો ના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કરભી કોઈ ભૂલ હોના,
ઈતની શકિત…

દૂર અજ્ઞાન કે હો અંધેરે, તુ હમે જ્ઞાન કી રોશની દે,
હર બુરાઈ સે બચતે રહે હમ જિતની ભી દે, ભલી જિંદગી દે,
બૈર હોના કિસીકા કિસીસે, ભાવના મન મે બદલે કી હો ના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કરભી કોઈ ભૂલ હોના,
ઈતની શકિત…

હમ ના સોચેં હમે કયા મિલા હે, હમ યે સોચે કિયા કયા હૈ અર્પણ,
ફુલ ખુશિયો કે બાંટે સભીકો, સબકા જીવન હી બનજાયે મધુવન,
અપની કરૂણા કા જલ તુમ બહાકર, કરદે પાવન હર એક મન કા કોના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કરભી કોઈ ભૂલ હોના,
ઈતની શકિત હમેં દેના દાતા…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like