અખાના છપ્પા | akhani-chhappa | akho_kalavad.com

અખાની કૃતિઓ

By ysm_connect

ગુજરાતના શરૂઆતના શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકારો માંના એક “અખો” જેમનું પૂરું નામ અખા રહિયાદાસ સોની, તેમને દુનિયાના આડંબરો અને હકીકતો લગભગ ૭૪૬ જેટલા છપ્પાના રૂપમાં લખેલ,આખાની કૃતિઓ જે આજે પણ યાદ કરીએ છીએ.

અનેક જાણીતી આખાની કૃતિઓ છે. જેવી કે,

  • અખોગીત
  • અનુભવ બિંદુ
  • ગુરુ શિષ્ય સંવાદ
  • ચિત્ત -વિચાર સંવાદ
  • કૃષ્ણ ઉદ્ધવ સંવાદ
  • કૈવલ્યગીતા
  • બ્રમ્હાલીલા
  • પંચીકરણ
  • સંતપ્રિયા
  • સખીઓ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like