તેરી પનાહ મેં હમે રખના | Teri pnah me hame rakhna

તેરી પનાહ મેં હમે રખના

By EditorInChief

તેરી પનાહ મેં હમે રખના
શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના.

કપટ કર્મ ચોરી બેઈમાની, ઔર હિંસા સે હમકો બચાના,
નાલી કા બન જાઊ ન પાની, નિર્મલ ગંગા જલ હી બનાના,
અપની નિગાહ મેં હમે રખના…..

તેરી પનાહ મેં હમે રખના
શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના.

ક્ષમાવાન કોઈ તુજસા નહી ઔર, મુજસા નહી કોઈ અપરાધી,
પુણ્ય કી નગરી મેં ભી મૈને, પાપો કી ગઠરી હી બાંધી,
કરુણાકી છાવ મેં હમે રખના…..

તેરી પનાહ મેં હમે રખના
શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના.

1 Comment
  1. Dhruvanshi vadhel 2 years ago
    Reply

    Pre

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like