હમકો મનકી શક્તિ દેના

હમકો મનકી શક્તિ દેના

By EditorInChief

હમકો મનકી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે,
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

ભેદભાવ અપને દિલસે સાફ કર સકે,
દોસ્તો સે ભૂલ હોં તો માફ કર સકે.

ઝુઠ સે બચે રહે, સચ કદમ ભરે,
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

મુશ્કીલે પડે તો હમ પે ઈતના કર્મ કર,
સાથ દે તો ધર્મ કા, ચલે તો ધર્મ પર.

ખુદ પે હોંસલા રહે, બદી સે ના ડરે,
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

હમકો મનકી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે,
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like