ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

શ્રી ઉચ્છિષ્ટગણનાથસ્ય અષ્ટોત્તરશતનામાવલિ

By ysm_connect

ૐ વન્દારુજનમન્દાર પાદપાય નમો નમઃ।
ૐ ચન્દ્રાર્ધશેખર પ્રાણતનયાય નમો નમઃ।
ૐ શૈલરાજ સુતોત્સઙ્ગમણ્ડનાય નમો નમઃ।
ૐ વલ્લીશવલય ક્રીડાકુતુકાય નમો નમઃ।
ૐ શ્રીનીલવાણી લલિતારસિકાય નમો નમઃ।
ૐ સ્વાનન્દભવનાનન્દ નિલયાય નમો નમઃ।
ચન્દ્રમણ્ડલસન્દૃષ્ય સ્વરૂપાય નમો નમઃ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધિમધ્યકલ્પદ્રુમૂલસ્થાય નમો નમઃ।
ૐ સુરાપગાસિતામ્ભોજસંસ્થિતાય નમો નમઃ।
ૐ સદનીકૃતમાર્તાણ્ડમણ્ડલાય નમો નમઃ ॥૧૦॥

ૐ ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થમન્દિરાય નમો નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણિપુરાધીશસત્તમાય નમો નમઃ ।
ૐ જગત્સૃષ્ટિતિરોધાનકારણાય નમો નમઃ ।
ૐ ક્રીડાર્થસૃષ્ટભુવનત્રિતયાય નમો નમઃ ।
ૐ શુણ્ડોદ્ધૂતજલોદ્ભૂતભુવનાય નમો નમઃ ।
ૐ ચેતનાચેતનીભૂતશરીરાય નમો નમઃ ।
ૐ અણુમાત્રશરીરાન્તર્લસિતાય નમો નમઃ ।
ૐ સર્વવશ્યકરાનન્તમન્ત્રાર્ણાય નમો નમઃ ।
ૐ કુષ્ઠાદ્યામયસન્દોહશમનાય નમો નમઃ ।
ૐ પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભકારકાય નમો નમઃ ॥૨૦॥

ૐ પરાભિચારદુષ્કર્મનાશકાય નમો નમઃ ।
ૐ સકૃન્મન્ત્રજપધ્યાનમુક્તિદાય નમો નમઃ ।
ૐ નિજભક્તવિપદ્રક્ષાદીક્ષિતાય નમો નમઃ ।
ૐ ધ્યાનામૃતરસાસ્વાદદાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ ગુહ્યપૂજારતાભીષ્ટફલદાય નમો નમઃ ।
ૐ રૂપૌદાર્યગુણાકૃષ્ટત્રિલોકાય નમો નમઃ ।
ૐ અષ્ટદ્રવ્યહવિઃપ્રીતમાનસાય નમો નમઃ ।
ૐ અવતારાષ્ટકદ્વન્દ્વપ્રદાનાય નમો નમઃ ।
ૐ ભારતાલેખનોદ્ભિન્નરદનાય નમો નમઃ ।
ૐ નારદોદ્ગીતરુચિરચરિતાય નમો નમઃ ॥૩૦॥

ૐ નિખિલામ્નાયસઙ્ગુષ્ઠવૈભવાય નમો નમઃ ।
ૐ બાણરાવણચણ્ડીશપૂજિતાય નમો નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાદિદેવતાવૃન્દરક્ષકાય નમો નમઃ ।
ૐ સપ્તર્ષિમાનસાલાનનિશ્ચેષ્ટાય નમો નમઃ ।
ૐ આદિત્યાદિગ્રહસ્તોમદીપકાય નમો નમઃ ।
ૐ મદનાગમસત્તન્ત્રપારગાય નમો નમઃ ।
ૐ ઉજ્જીવિતેશસન્દગ્ધમદનાય નમો નમઃ ।
ૐ શમીમહીરુહપ્રીતમાનસાય નમો નમઃ ।
ૐ જલતર્પણસમ્પ્રીતહૃદયાય નમો નમઃ ।
ૐ કન્દુકીકૃતકૈલાસશિખરાય નમો નમઃ ॥૪૦॥

ૐ અથર્વશીર્ષકારણ્યમયૂરાય નમો નમઃ ।
ૐ કલ્યાણાચલશૃઙ્ગાગ્રવિહારાય નમો નમઃ ।
ૐ આતુનૈન્દ્રાદિસામસંસ્તુતાય નમો નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યાદિમાતૃનિવઃપરીતાય નમો નમઃ ।
ૐ ચતુર્થાવરણારક્ષિદિગીશાય નમો નમઃ ।
ૐ દ્વારાવિષ્ટનિધિદ્વન્દ્વશોભિતાય નમો નમઃ ।
ૐ અનન્તપૃથિવીકૂર્મપીઠાઙ્ગાય નમો નમઃ ।
ૐ તીવ્રાદિયોગિનીવૃન્દપીઠસ્થાય નમો નમઃ ।
ૐ જયાદિનવપીઠશ્રીમણ્ડિતાય નમો નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાવરણમધ્યસ્થસદનાય નમો નમઃ ॥૫૦॥

ૐ ક્ષેત્રપાલગણેશાદિદ્વારપાય નમો નમઃ ।
ૐ મહીરતીરમાગૌરીપાર્શ્વકાય નમો નમઃ ।
ૐ મદ્યપ્રિયાદિવિનયિવિધેયાય નમો નમઃ ।
ૐ વાણીદુર્ગાંશભૂતાર્હકલત્રાય નમો નમઃ ।
ૐ વરહસ્તિપિશાચીહૃન્નન્દનાય નમો નમઃ ।
ૐ યોગિનીશચતુષ્ષષ્ટિસંયુતાય નમો નમઃ ।
ૐ નવદુર્ગાષ્ટવસુભિસ્સેવિતાય નમો નમઃ ।
ૐ દ્વાત્રિંશદ્ભૈરવવ્યૂહનાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ ઐરાવતાદિદિગ્દન્તિસંવૃતાય નમો નમઃ ।
ૐ કણ્ઠીરવમયૂરાખુવાહનાય નમો નમઃ ॥૬૦॥

ૐ મૂષકાઙ્કમહારક્તકેતનાય નમો નમઃ ।
ૐ કુમ્ભોદરકરન્યસ્તપાદાબ્જાય નમો નમઃ ।
ૐ કાન્તાકાન્તતરાઙ્ગસ્થકરાગ્રાય નમો નમઃ ।
ૐ અન્તસ્થભુવનસ્ફીતજઠરાય નમો નમઃ ।
ૐ કર્પૂરવીટિકાસારરક્તોષ્ઠાય નમો નમઃ ।
ૐ શ્વેતાર્કમાલાસન્દીપ્તકન્ધરાય નમો નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યબૃહદ્ભાનુલોચનાય નમો નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદામન્દકટાક્ષાય નમો નમઃ ।
ૐ અતિવેલમદારક્તનયનાય નમો નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કાર્ધસમાદીપ્તમસ્તકાય નમો નમઃ ॥૭૦॥

ૐ સર્પોપવીતહારાદિભૂષિતાય નમો નમઃ ।
ૐ સિન્દૂરિતમહાકુમ્ભસુવેષાય નમો નમઃ ।
ૐ આશાવસનતાદૃષ્યસૌન્દર્યાય નમો નમઃ ।
ૐ કાન્તાલિઙ્ગનસઞ્જાતપુલકાય નમો નમઃ ।
ૐ પાશાઙ્કુશધનુર્બાણમણ્ડિતાય નમો નમઃ ।
ૐ દિગન્તવ્યાપ્તદાનામ્બુસૌરભાય નમો નમઃ ।
ૐ સાયન્તનસહસ્રાંશુરક્તાઙ્ગાય નમો નમઃ ।
ૐ સમ્પૂર્ણપ્રણવાકારસુન્દરાય નમો નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિકૃતયજ્ઞાગ્નિસમ્ભૂતાય નમો નમઃ ।
ૐ સર્વામરપ્રાર્થનાત્તવિગ્રહાય નમો નમઃ ॥૮૦॥

ૐ જનિમાત્રસુરત્રાસનાશકાય નમો નમઃ ।
ૐ કલત્રીકૃતમાતઙ્ગકન્યકાય નમો નમઃ ।
ૐ વિદ્યાવદસુરપ્રાણનાશકાય નમો નમઃ ।
ૐ સર્વમન્ત્રસમારાધ્યસ્વરૂપાય નમો નમઃ ।
ૐ ષટ્કોણયન્ત્રપીઠાન્તર્લસિતાય નમો નમઃ ।
ૐ ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મવિગ્રહાય નમો નમઃ ।
ૐ હુઙ્ગઙ્ક્લાઙ્ગ્લામ્મુખાનેકબીજાર્ણાય નમો નમઃ ।
ૐ બીજાક્ષરત્રયાન્તસ્થશરીરાય નમો નમઃ ।
ૐ હૃલ્લેખાગુહ્યમન્ત્રાન્તર્ભાવિતાય નમો નમઃ ।
ૐ સ્વાહાન્તમાતૃકામાલારૂપાધ્યાય નમો નમઃ ॥૯૦॥

ૐ દ્વાત્રિંશદક્ષરમયપ્રતીકાય નમો નમઃ ।
ૐ શોધનાનર્થસન્મન્ત્રવિશેષાય નમો નમઃ ।
ૐ અષ્ટાઙ્ગયોગિનિર્વાણદાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ પ્રાણેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિપ્રેરકાય નમો નમઃ ।
ૐ મૂલાધારવરક્ષેત્રનાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ ચતુર્દલમહાપદ્મસંવિષ્ટાય નમો નમઃ ।
ૐ મૂલત્રિકોણસંશોભિપાવકાય નમો નમઃ ।
ૐ સુષુમ્નારન્ધ્રસઞ્ચારદેશિકાય નમો નમઃ ।
ૐ ષટ્ગ્રન્થિનિમ્નતટિનીતારકાય નમો નમઃ ।
ૐ દહરાકાશસંશોભિશશાઙ્કાય નમો નમઃ ॥૧૦૦॥

ૐ હિરણ્મયપુરામ્ભોજનિલયાય નમો નમઃ ।
ૐ ભ્રૂમધ્યકોમલારામકોકિલાય નમો નમઃ ।
ૐ ષણ્ણવદ્વાદશાન્તસ્થમાર્તાણ્ડાય નમો નમઃ ।
ૐ મનોન્મણીસુખાવાસનિર્વૃતાય નમો નમઃ ।
ૐ ષોડશાન્તમહાપદ્મમધુપાય નમો નમઃ ।
ૐ સહસ્રારસુધાસારસેચિતાય નમો નમઃ ।
ૐ નાદબિન્દુદ્વયાતીતસ્વરૂપાય નમો નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટગણનાથાય મહેશાય નમો નમઃ ॥૧૦૮॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like