ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

સર્વેષ્ટપ્રદં ગજાનનસ્તોત્રમ્

By ysm_connect

નમસ્તે વિઘ્નરાજાય ભક્તાનાં વિઘ્નહારિણે ।
અભક્તાનાં વિશેષેણ વિઘ્નકર્ત્રે નમો નમઃ ॥૧॥

આકાશાય ચ ભૂતાનાં મનસે ચામરેષુ તે ।
બુદ્ધ્યૈરિન્દ્રિયવર્ગેષુ ત્રિવિધાય નમો નમઃ ॥૨॥

દેહાનાં બિન્દુરૂપાય મોહરૂપાય દેહિનામ્ ।
તયોરભેદભાવેષુ બોધાય તે નમો નમઃ ॥૩॥

સાઙ્ખ્યાય વૈ વિદેહાનાં સંયોગાનાં નિજાત્મને ।
ચતુર્ણાં પઞ્ચ માયૈવ સર્વત્ર તે નમો નમઃ ॥૪॥

નામરૂપાત્મકાનાં વૈ શક્તિરૂપાય તે નમઃ ।
આત્મનાં રવયે તુભ્યં હેરમ્બાય નમો નમઃ ॥૫॥

આનન્દાનાં મહાવિષ્ણુરૂપાય નેતિ ધારિણામ્ ।
શઙ્કરાય ચ સર્વેષાં સંયોગે ગણપાય તે ॥૬॥

કર્મણાં કર્મયોગાય જ્ઞાનયોગાય જાનતામ્।
સમેષુ સમરૂપાય લમ્બોદર નમોઽસ્તુ તે ॥૭॥

સ્વાધીનાનાં ગણાધ્યક્ષ સહજાય નમો નમઃ ।
તેષામભેદભાવેષુ સ્વાનન્દાય ચ તે નમઃ ॥૮॥

નિર્માયિકસ્વરૂપાણામયોગાય નમો નમઃ ।
યોગાનાં યોગરૂપાય ગણેશાય નમો નમઃ ॥૯॥

શાન્તિયોગપ્રદાત્રે તે શાન્તિયોગમયાય ચ ।
કિં સ્તૌમિ તત્ર દેવેશ અતસ્ત્વાં પ્રણમામ્યહમ્ ॥૧૦॥

તતસ્તં ગણનાથો વૈ જગાદ ભક્તમુત્તમમ્ ।
હર્ષેણ મહતા યુક્તો હર્ષયન્મુનિસત્તમ ॥૧૧॥

༺༺༺ શ્રી ગણેશ ઉવાચ ༻༻༻

ત્વયા કૃતં મદીયં યત્સ્તોત્રં યોગપ્રદં ભવેત્ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં દાયકં પ્રભવિષ્યતિ ॥૧૨॥

વરં વરય મત્તસ્ત્વં દાસ્યામિ ભક્તિયન્ત્રિતઃ ।
ત્વત્સમો ન ભવેત્તાત તત્ત્વજ્ઞાનપ્રકાશકઃ ॥૧૩॥

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા કપિલસ્તમુવાચ હ ।
ત્વદીયામચલાં ભક્તિં દેહિ વિઘ્નેશ મે પરામ્ ॥૧૪॥

ત્વદીયભૂષણં દૈત્યો હૃત્વા સદ્યો જગામ હ ।
તતશ્ચિન્તામણિં નાથ તં જિત્વા મણિમાનય ॥૧૫॥

યદાહં ત્વાં સ્મરિષ્યામિ તદાત્માનં પ્રદર્શય ।
એતદેવ વરં પૂર્ણં દેહિ નાથ નમોઽસ્તુ તે ॥૧૬॥

༺༺༺ ગૃત્સમદ ઉવાચ ༻༻༻

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા હર્ષયુક્તો ગજાનનઃ ।
ઉવાચ તં મહાભક્તં પ્રેમયુક્તં વિશેષતઃ ॥૧૭॥

ત્વયા યત્પ્રાર્થિતં વિષ્ણો તત્સર્વં પ્રભવિષ્યતિ ।
તવ પુત્રો ભવિષ્યામિ ગણાસુરવધાય ચ ॥૧૮॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like