ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગજાનન -gjanan

દેવં ગૌરીપુત્રં વિનાયકમ્

By ysm_connect

પ્રણમ્ય શિરસા દેવં ગૌરીપુત્રં વિનાયકમ્
ભક્તાવાસં સ્મરેન્નિત્યમાયુ: કામાર્થ સિદ્ધયે ॥૧॥

પ્રથમ વક્રતુણ્ડં ચ એકદન્તં દ્વિતિયકમ્।
તૃતીયં કૃષ્ણપિંગાક્ષં ગજવકત્રં ચતુર્થકમ્ ॥૨॥

લંબોદર પંચમ ચ ષષ્ઠં વિકટમેવ ચ।
સપ્તમં વિધ્નરાજં ચ ધૂમ્રવર્ણ તથાષ્ટકમ્ ॥૩॥

નવમં ભાલચન્દ્રં ચ દશમં તુ વિનાયકમ્
એકાદશં ગણપતિં દ્વાદશં તુ ગજાનનમ્ ॥૪॥

દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ ત્રિસંધ્યં ય: પઠેન્નર:।
ન ચ વિધ્નભયં તસ્ય સર્વ સિદ્ધિકરં પરમ્ ॥૫॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યા ધનાર્થી લભતે ધનમ્।
પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ્ ॥૬॥

જપેદ્ ગણપતિસ્તોત્રં ષડભિર્માસૈ: ફલમ્ લભેત।
સંવત્સરેણ સિદ્ધં ચ લભતે નાત્ર સંશય:॥૭॥

અષ્ટભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યશ્ચ લિખિત્વા ય: સમર્પયેત।
તસ્ય વિદ્યા ભવેત્સર્વા ગણેશસ્ય પ્રસાદત: ॥૮॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like