ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

શ્રી મહાગણપતિ ધ્યાનમ્

By ysm_connect

મૂલાધારે સુયોન્યાખ્યે ચિદગ્નિવર મણ્ડલે । સમાસીનં પરાશક્તિ વિગ્રહં ગણનાયકમ્ ॥ ૧॥
રક્તોત્પલ સમપ્રખ્યં નીલમેઘ સમપ્રભમ્ । રત્નપ્રભાલસદ્દીપ્ત મુકુટાઞ્ચિત મસ્તકમ્ ॥ ૨॥

કરુણા રસસુધા ધારાસ્રવદ ક્ષિત્રયાન્વિતમ્ । અક્ષિ કુક્ષિમ હાવક્ષઃ ગણ્ડશૂકાદિ ભૂષણમ્ ॥ ૩॥
પાશા ઙ્કુશેક્ષુકોદણ્ડપઞ્ચ બાણલસત્કરમ્ । નીલકાન્તિઘની ભૂતનીલવાણી સુપાર્શ્વકમ્ ॥ ૪॥

સુત્રિકોણાખ્યની લાઙ્ગરસાસ્વાદન તત્પરમ્ । પત્ન્યાલિઙ્ગતવામાઙ્ગં સપ્તમાતૃ નિષેવિતમ્ ॥ ૫॥
બ્રહ્મવિષ્ણુમહેન્દ્રા દિસમ્પ્ર પૂજિત પાદુકમ્ । મહદ્દ્વયપદોવા ચ્યપાદુકામન્ત્ર સારકમ્ ॥ ૬॥

નવાવરણયજ્ઞાખ્ય વરિવસ્યા વિધિપ્રિયમ્ । પઞ્ચા વરણયજ્ઞાખ્ય વિધિસમ્પૂજ્ય પાદુકમ્ ॥ ૭॥
અખણ્ડ કોટિબ્રહ્માણ્ડા મણ્ડલેશ્વરમવ્યયમ્ । રદનાક્ષર સમ્પૂર્ણ મન્ત્રરાજસ્વરૂપિણમ્ ॥ ૮॥

ગિરિવ્યા હૃતિવર્ણાત્મ મન્ત્રતત્વ પ્રદર્શકમ્ ।અરુણા રુણતનુચ્છાય મહાકામકલાત્મકમ્ ॥ ૯॥
મહાગોપ્યમહાવિદ્યા પ્રકાશિતકલેબરમ્ ।ચિચ્છિવં ચિદ્ભવં શાન્તં ત્રિગુણાદિવિવર્જિતમ્ ॥ ૧૦॥

અષ્ટોત્તર શતાભિખ્યકલાન્યાસ વિધિપ્રિયમ્ । ચિદાકારમહાદ્વીપ મધ્યવાસ સુવિગ્રહમ્ ॥ ૧૧॥
ચિદબ્ધિમથનો ત્પન્નચિત્સારઘન વિગ્રહમ્ । વાચામગોચરં શાન્તં શુદ્ધચૈતન્યરૂપિણમ્ ॥ ૧૨॥

મૂલકન્દસ્થ ચિદ્દેશનવ તાણ્ડવપણ્ડિતમ્ । ષડમ્બુરુહસંસ્થા યિપરચિવ્દ્યોમ ભાસુરમ્ ॥ ૧૩॥
અકારાદિક્ષકારાન્ત વર્ણલક્ષિત ચિત્સુખમ્ । અકારાક્ષર નિર્દિષ્ટપ્રકાશમય વિગ્રહમ્ ॥ ૧૪॥

હકારાખ્યવિમર્શાત્મપ્રભાદીપ્ત જગત્ત્રયમ્ । મહાહંસજ પધ્યાનવિધિજ્ઞાત સ્વરૂપકમ્ ॥ ૧૫॥
સદોદિત મહાપ્રજ્ઞાકારં સંસારતારકમ્ । મોક્ષલક્ષ્મીપ્રદાતારં કાલાતીતમહાપ્રભુમ્ ॥ ૧૬॥

નામરૂપા દિસમ્ભિન્ન નિત્યપૂર્ણ ચિદુત્તમમ્ । પ્રત્યગ્ભૂત મહાપ્રજ્ઞાગાત્રગોચર વિગ્રહમ્ ॥ ૧૭॥
મહાકુણ્ડ લિનીરૂપં ષટ્ચ્ક્રનગરેશ્વરમ્ ।અપ્રાકૃત મહાદિવ્યચૈતન્યાત્મસ્વ રૂપિણમ્ ॥ ૧૮॥

નાદબિન્દુકલાતીતં કાર્યકારણવર્જિતમ્ । ષડમ્બુરુહચક્રાન્તઃ સ્ફુરત્સૌદામિનીપ્રભમ્ ॥ ૧૯॥
તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાર્થ પરિબોધન પણ્ડિતમ્ । બ્રહ્માદિકીટ પર્યન્તવ્યાપ્ત સંવિત્સુધારસમ્ ॥ ૨૦॥

ઇચ્છાજ્ઞાન ક્રિયાનન્દસર્વતન્ત્ર સ્વતન્ત્રિણમ્ । હૃદય ગ્રન્થિભિદ્વિદ્યા દર્શનોત્સુકમાનસમ્ ॥ ૨૧॥
પઞ્ચકૃત્યપરેશાનં મહાત્રૈપુર વિગ્રહમ્ । શ્રીચક્રરાજ મધ્યસ્થ શૂન્યગ્રામમહેશ્વરમ્ ॥ ૨૨॥

બ્રહ્મવિદ્યા સ્વરૂપ શ્રીલલિતારૂપ ધારિણમ્ । વશિન્યાદ્યાવૃતં સાધ્યં અદ્વયાનન્દવર્ધનમ્ ॥ ૨૩॥
આદિશઙ્કરરૂપેશ દક્ષિણા મૂર્તિપૂજિતમ્ । અસંસ્પૃષ્ટમહાપ્રજ્ઞા ભિખ્યાદ્વૈત સ્થિતિપ્રભમ્ ॥ ૨૪॥

એવં સઞ્ચિતયેદ્દેવં ઉચ્છિષ્ટગણનાયકમ્ । નીલતારાસમેતં તુ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહમ્ ॥ ૨૫॥
મૂલાધારે સુયોન્યાખ્યે ચિદગ્નિવર મણ્ડલે । સમાસીનં પરાશક્તિ વિગ્રહં ગણનાયકમ્ ॥ ૧॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like