તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો

તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો

By EditorInChief

તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો
તુમ્હી હો સાથી તુમ્હી સહારે
કોઇ ન અપના સિવા તુમ્હારે
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો…

તુમ્હી હો નૈયા તુમ્હી ખેવૈયા
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો
જો ખીલ શકે ના વો ફુલ હમ હે
તુમ્હારે ચરણોકી ધુલ હમ હૈ
દયાકી દ્રષ્ટિ સદા હી રખના
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો…

તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like