ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-ganeshay | ગજાનન -gjanan

શ્રી ગણપતિતાલમ્

By ysm_connect

વિકટોત્કટ સુન્દરદન્તિમુખં ભુજગેન્દ્રસુસર્પ ગદાભરણમ્ ।
ગજનીલ ગજેન્દ્ર ગણાધિપતિં પ્રણતોઽસ્મિ વિનાયક હસ્તિમુખમ્ ॥૧॥

સુર સુરગણપતિ સુન્દરકેશં ઋષિ ઋષિ ગણપતિય જ્ઞસમાનમ્ ।
ભવ ભવ ગણપતિ પદ્મ શરીરં જય જય ગણપતિ દિવ્ય નમસ્તે ॥૨॥

ગજમુખવક્ત્રં ગિરિજાપુત્રં ગણગુણમિત્રં ગણપતિ મીશપ્રિયમ્ ॥૩॥

કરધૃતપરશું કઙ્કણપાણિં કબલિત પદ્મરુચિમ્ ।
સુરપતિવન્દ્યં સુન્દરવક્ત્રં સુન્દર ચિતમણિ મકુટમ્ ॥૪॥

પ્રણમતદેહં પ્રકટિતકાલં ષષ્ઠિરિ તાલમિદં
તત્તત્ષષ્ઠિરિ તાલમિદં તત્તત્ષષ્ઠિરિ તાલમિદમ્ ॥૫॥

લમ્બોદરવર કુઞ્જાસુર કૃતકુઙ્કુમવર્ણધરમ્ ।
શ્વેતસશૃઙ્ગં મોદકહસ્તં પ્રીતિ સપનસફલમ્ ॥૬॥

નયન ત્રયવરનાગ વિભૂષિતના નાગણપતિ તં તત્તક્ ।
નાનાગણપતિ તં, તત્તક્ના નાગણપતિ તમ્ ॥૭॥

ધવલિત જલધર ધવલિતચન્દ્રં ફણિમણિકિરણ વિભૂષિતખડ્ગમ્ ।
તનુતનુ વિષહરશૂલકપાલં હરહર શિવશિવ ગણપતિમભયમ્ ॥૮॥

કટતટ વિગલિતમદ જલજલધિત ગણપતિવાદ્યમિદં
તત્તત્ ગણપતિવાદ્યમિદં, તત્તત્ ગણપતિવાદ્યમિદમ્ ॥૯॥

તત્ગદિં નં તરિગુ તરિજનકુ કુકુત્તદ્દિ કુકુતકિટ ડિંડિંગુ ડિગુનકુકુતદ્દિ
તત્ત ઝં ઝં તરિત ! ત ઝં ઝં તરિત તકતઝં ઝં તરિત ।
ત ઝંઝં તરિત તરિદણત તરજુણુત જુણુદિમિ ટકટદિકુતરિગિટતોં
ટકિ ટકટદિકુતરિગિટતોં ટકિ ટકુદિકુતરિગિટતોં તાં ॥૧૦॥

તક-તકિટ-તક-તકિટ-તક-તકિટ-તતોંમ્, શશિકલિતશશિકલિતમૌલિનં શૂલિનમ્ ।
તક-તકિટ-તક-તકિટ-તક-તકિટ-તત્તોમ્, વિમલશુભકમલજલપાદુકં પાણિનમ્ ॥

ધિક્તકિટ-ધિક્તકિટ-ધિક્તકિટતત્તોં, પ્રમથગણગુણખચિતશોભનં શોભિતમ્ ।
ધિક્તકિટ-ધિક્તકિટ-ધિક્તકિટતત્તોં, મૃદુલભુજસરસિજભિપાનકં પોષણમ્ ॥

ધકતકિટ-થકતકિટ-થકતકિટતત્તોં, પનસફલકદલિફલમોદનં મોદકમ્ ।
ધિક્તકિટ-ધિક્તકિટ-ધિક્તકિટતત્તોં, પ્રમથગુરુશિવતનયગણપતિ તાલનમ્ ॥
ગણપતિ તાલનં ! ગણપતિ તાલનમ્ ॥૧૧॥

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like