હનુમાન ચાલીસા

હનુમાન ચાલીસા

By EditorInChief

༺༺༺ દોહા ༻༻༻

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુર સુધારિ,
બરનઉં રઘુબર બિમલ જશ જો દાયક ફલ ચારિ.

બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે,સુમિરૌ પવન-કુમાર,
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોંહિ, હરહુ કલેશ બિકાર.

༺༺༺ ચૌપાઈ ༻༻༻

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર,
જય કપીસ તિહુઁ લોક ઉજાગર ॥૧॥

રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા,
અંજની-પુત્ર પવનસુત નામા ॥૨॥

મહાબીર બિક્રમ બજરંગી,
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥૩॥

કંચન બરન બિરાજ સુવેશા,
કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥૪॥

હાથ વ્રજ ઔર ધ્વજા બિરાજૈ,
કાંધે મુજ જનેઉ સાજૈ ॥૫॥

શંકર સુવન કેસરી નંદન,
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥૬॥

બિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર,
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥૭॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુિનબે કો રસિયા,
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥૮॥

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરિ સિયહિં દિખાવા,
બિકટ રૂપ ધરિ લંકા જરાવા ॥૯॥

ભીમ રૂપ ધરિ અસુર સંહારે ,
રામચંદ્ર કે કાજ સઁવારે ॥૧૦॥

લાય સજીવન લખન જિયાયે,
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥૧૧॥

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઈ,
તુમ મમ પ્રિય ભરતહી સમ ભાઈ ॥૧૨॥

સહસ્ત્ર બદન તુમ્હરો જસ ગાવૈ,
અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ ॥૧૩॥

સનકાદિક બ્રહ્મદિ મુનીસા,
નારદ સારદ સિહત અહિંસા ॥૧૪॥

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે,
કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાં તે ॥૧૫॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા,
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા ॥૧૬॥

તુમ્હરો મંત્ર બિભીષન માના,
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥૧૭॥

જુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનૂ,
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ॥૧૮॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખ માહી,
જલધિ લાંધિ ગયે અચરજ નાહી ॥૧૯॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે,
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હારે તેતે ॥૨૦॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે,
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥૨૧॥

સબ સુખ લહૈ તુહારી શરણા,
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડરના ॥૨૨॥

આપન તેજ સમ્હારો આપૈ,
તીન લોક હાક તે કાપૈ ॥૨૩॥

ભૂત પિસાચ નિકટ નહિ આવૈ,
મહાબીર જબ નામ સુનાવૈ ॥૨૪॥

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા,
જપત નિરંતર હનુમંત બીરા ॥૨૫॥

સંકટ તે હનુમાન છુડાવૈ,
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥૨૬॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા,
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥૨૭॥

ઔર મનોરથ જો કઈ લાવૈ,
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥૨૮॥

ચારો જગ પરતાપ તુમ્હારા,
હૈ પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા॥૨૯॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે,
અસુર નિકંદન રામ દુલારે॥૩૦॥

અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા,
અસ બર દિન જાનકી માતા ॥૩૧॥

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા,
સદા રહો રઘુપિત કે દાસા ॥૩૨॥

તુમ્હારે ભજન રામકો પાવૈ,
જન્મ જન્મ કે દુખ બીસરાવૈ ॥૩૩॥

અંત કાલ રઘુબર પૂર જાહી,
જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાઈ ॥૩૪॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ,
હનુમંત સેહી સર્વ સુખ કરઈ ॥૩૫॥

સંકટ કટૈ મિટે સબ પીરા,
જો સુમિરૌ હનુમત બલ બીરા ॥૩૬॥

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈ,
કૃપા કરો ગુદેવ કી નાયી ॥૩૭॥

જો શત બાર પાઠ કર કોયી,
છૂટ હી બંદી મહા સુખ હોયી ॥૩૮॥

જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા,
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા ॥૩૯॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા,
કીજૈ નાથ હૃદય મંહડેરા ॥૪૦॥

༺༺༺ દોહા ༻༻༻

પવન તનય સંકટ હરણ, મંગલ મૂર્તિ રૂપ,
રામ લખન સીતા સહીત, હૃદય બસહુ સુર ભૂપ.

༺༺༺ જાય-ઘોષ ༻༻༻

બોલ બજરંગબળી કી જય ।
પવન પુત્ર હનુમાન કી જય ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like